Zvýhodněné přijímací řízení na TF JU

Absolventi Jahodovky hlásící se na obor Sociální a charitativní práce na TF JU budou do tohoto studijního oboru přijati bez přijímací zkoušky!


Režim přijímání úspěšných absolventů VOŠ ke studiu na TF JU:

Uchazeči o studium v bakalářském studijním oboru Sociální a charitativní práce, kteří:

a) úspěšně absolvovali studium na VOŠ v kalendářním roce, ve kterém podávají přihlášku ke studiu na TF JU (a to nejpozději ke dni zápisu do studia na TF JU), nebo v průběhu dvou kalendářních let, které tomuto roku předcházely, a současně

b) nejpozději v den konání přijímací zkoušky předloží studijnímu oddělení TF JU potvrzení vystavené VOŠ dokládající, že v průběhu studia na VOŠ dosáhli studijního průměru (vypočteného ze zkoušek a klasifikovaných zápočtů studijního programu VOŠ za všechny semestry studia kromě posledního semestru) nejvýše 1,50,

budou přijati ke studiu na TF JU bez přijímací zkoušky. Absolventi VOŠ, kteří splní výše uvedené podmínky, nicméně absolutorium na VOŠ vykonají až po termínu přijímacích zkoušek na TF JU, budou přijati podmínečně.