Povinné informace o subjektu

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“)

Níže naleznete povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle § 5 zákona.

Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí výše uvedené ustanovení ve svých odstavcích 1 a 2. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech zákon, popřípadě vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

Přesnou strukturu zveřejňovaných informací stanovuje Příloha č. 1 výše zmíněné vyhlášky.

1/ Oficiální název

Název: Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní

Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 110025954

2/ Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace byla zřízena hlavním městem Prahou a sídlí na adrese: Jahodová 2800/44, Praha 10 – Záběhlice, 106 00. Zřizovací listina je ze dne 17. 2. 2011 a nabyla účinnosti 1. 4. 2011. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená 21. 6. 2019 a nabyla účinnosti 1. 7. 2019 včetně dodatků.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování vyššího odborného vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vykonávání činnosti zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

3/ Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel. Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenován a může být odvolán v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

4/ Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní

Jahodová 2800/44

106 00 Praha 10 – Záběhlice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní

Jahodová 2800/44

106 00 Praha 10 – Záběhlice

4.3 Úřední hodiny

Podatelna – budova A:

Po – Čt 8:00 – 16:00

Pá – 8:00 – 12:00

Studijní oddělení – budova E:

Po – Čt 11:00 – 12:00 h, 14:30 – 15:30

Pá 11:00 – 12:00

Profesní institut – budova A:

Út – Čt 8:00 – 16:00

Pá – 8:00 – 12:00

4.4 Telefonní čísla

Ředitel školy: tel. 272 661 202; e-mail: reditel@vossp.cz

 • Sekretariát: tel. 272 661 202; e-mail: info@vossp.cz

Zástupkyně ředitele:

 • doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA, mob.: 602 313 129, e-mail: barbora.vegrichtova@vossp.cz
 • Ing, Mgr. Iveta Turková, MBA, mob.: 770 182 654, e-mail: iveta.turkova@vossp.cz
 • PhDr. Stanislav Dvořák, tel. 272 681 131, e-mail: stanislav.dvorak@vossp.cz

Studijní oddělení:

 • tel.: 272 661 203; e-mail: studijni@vossp.cz

Profesní institut:

 • tel.: 773 784 894; e-mail: institut@vossp.cz

Pověřenec ochrany osobních údajů:

 • Mgr. Eva Šmídová, Moore Advisory CZ s.r.o.; mob.: 731 609 403; e-mail: gdpr@moore-czech.cz

4.5 Adresa internetových stránek

Škola: https://www.vossp.cz/

Profesní institut: https://www.institut.vossp.cz/

4.6 Adresa podatelny

Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní (budova A), Jahodová 2800/44, 106 00 Praha 10

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:

 • USB flash disk, CD, DVD.

4.7 Elektronická adresa podatelny

E-mailová adresa: info@vossp.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: b8f2n6h

5/ Bankovní spojení (případné platby lze poukázat):

Číslo účtu: 

faktury: 43–5910360227/0100

školné: 123-7684540287/0100

Variabilní symbol = ID uchazeče/studenta (přiděleno při zápisu do školy).

Variabilní symbol = ID účastníka vzdělávání (přiděleno na přihlášce)

6/ IČO

613 85 395

7/ Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH.

8/ Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů, do kterých je umožněno nahlédnout

 • Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy a dále její sken na webu školy zde
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě u ekonoma školy
 • Školní vzdělávací programy – v listinné podobě na studijním oddělení školy
 • Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
 • Školní řád– v listinné podobě na studijním oddělení školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
 • Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v sekretariátu školy
 • Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě u ekonoma školy

8.2. Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu)

9/ Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy a na webových stránkách školy https://www.vossp.cz/

10/ Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do podatelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu školy, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11/ Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

11.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti.


12/ Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

 1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích

Formát A4 jednostranný……………………………………….………… 2 Kč/A4

Formát A4 oboustranný………………………………………….………. 3 Kč/A4

Formát A3 jednostranný…………………………………….…….……... 3 Kč/A3

Formát A3 oboustranný…………………………………….…….……… 4 Kč/A3

 1. Tisk na tiskárnách PC

Formát A4 jednostranný…………………………………….…………… 3 Kč/A4

Formát A4 oboustranný ………….………….…….…………….……… 4 Kč/A4

Formát A3 jednostranný…………………………………….…….……... 4 Kč/A3

Formát A3 oboustranný…………………………………….…….……… 5 Kč/A3

 1. Kopírování na magnetické nosiče

CD……………..……………………………….………..……………… 24 Kč/ks

 1. Jiné kopírování a filmování

Video………………………………………..………………...………… dle skutečných nákladů

 1. Za odeslání informace

Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

 1. Další věcné náklady

Dle formy poskytované informace

 1. Osobní náklady

Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 h a za každou další započatou hodinu…………………………………………………….. 250 Kč/h

 1. Požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou – hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.
 2. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50 Kč – poskytnutí informací zdarma

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

13/ Licenční smlouvy

Škola nemá licenční smlouvy.

14/ Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím


Na webových stránkách školy zde

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy.