Sociální práce – kombinovaná forma

Tříleté vyšší odborné studium akreditovaného vzdělávacího programu 75-32-N/01 Sociální práce. Po jeho absolvování získají studenti označení „diplomovaný specialista“ (DiS.).

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní v širokém spektru institucí a organizací, které nabízejí sociální služby – např. v oblasti péče o rodiny a děti, péče o seniory, v sociální práci s osobami s postižením, v diagnostických a výchovných ústavech, krizových centrech, poradnách, na specializovaných pracovištích zabývajících se závislostmi, na sociálních odborech městských úřadů, na sociálních odděleních zdravotnických zařízení, apod.

Příklady pracovních pozic:

 • • odborný asistent v sociálních službách
 • • odborný a samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách
 • • odborný sociální pracovník
 • • odborný kontaktní pracovník
 • • poradce v sociálních službách
 • • odborný či samostatný resocializační pracovník
 • • koordinátor pečovatelské služby

Podle dosavadních zkušeností našich absolventů jsou možnosti uplatnění velmi dobré.

Studium

Vyšší odborné studium je koncipováno v souladu s novými požadavky na profesi sociálního pracovníka a ve spolupráci se zahraničními školami obdobného typu. Důraz je kladen na získání praktických dovedností potřebných pro profesionální sociální práci. Výuka probíhá v pátek a o víkendu.

Profilové předměty

 • • Sociální politika
 • • Metody sociální práce
 • • Právo

Důležitou součástí celého studia je odborná praxe v různých sociálních institucích a organizacích.

První ročník studia je zaměřen více teoreticky. Vyučují se předměty:

soc. práce předměty 1. ročník DF.png

 • • Odborná praxe v 1. ročníku
  • V 1. ročníku je souvislá odborná praxe realizována formou: 90 hodin v letním období daného školního roku

Ve druhém a třetím ročníku je část předmětů povinných, část výběrových.

soc. práce předměty 2. ročník KF.png

 • • Odborná praxe ve 2. a 3. ročníku:
  • Ve 2. ročníku je realizována souvislá odborná praxe formou: 90 hodin v letním období daného školního roku
  • Ve 3. ročníku je realizována souvislá odborná praxe prostřednictvím předmětu OSS formou exkurzí do sociálních zařízení

Absolutorium

Tříleté studium je zakončeno absolutoriem. Jedná se o odbornou zkoušku, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů (Teorie a metody sociální práce, Právo a Sociální politika), zkoušky z cizího jazyka, absolventské práce (v rozsahu cca 40 stran) a její obhajoby. Po úspěšném vykonání absolutoria mají absolventi školy právo používat označení „diplomovaný specialista“ (DiS.).

Školné

Podle vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno školné na 1 500 Kč za studijní období, tj. 3 000 Kč za školní rok.

Ubytování

Ubytování pro studentky naší školy je možné v KDM u sv. Ludmily, Francouzská 1/585, 120 00 Praha 2.
Tel. +420 281865584 | +420 602878333.

Přijímací řízení