Sociální pedagogika – kombinovaná forma

Tříleté vyšší odborné studium nově akreditovaného vzdělávacího programu 75-32-N/06 Sociální pedagogika. Po jeho absolvování získají studenti označení „diplomovaný specialista“ (DiS.).

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní v širokém spektru institucí a organizací, které nabízejí sociální služby, ve školství, v probační a mediační službě, (s ohledem na aktuální legislativní vymezení), jako je činnost:

» sociálního pracovníka
» referenta státní správy
» pedagoga volného času
» asistenta pedagoga
» personalisty

Studium

Vyšší odborné studium je koncipováno v souladu s aktuálními požadavky na výše popsané profesní uplatnění. Důraz je kladen na získání praktických dovedností. Výuka probíhá v pátek a o víkendu.

Předměty

Profilovými předměty jsou Sociální pedagogika, Sociální patologie a Právo. Důležitou součástí celého studia je odborná praxe v různých sociálních institucích a organizacích.

První ročník studia je zaměřen více teoreticky. Vyučují se např. předměty: Filozofie a etika v pomáhajících profesích, Sociologie, Psychologie, Pedagogika, Speciální pedagogika, Sociální pedagogika, Sociální patologie, Právo, Základy sociální práce, Sociální a hospodářská politika, Zdravotní nauky, Anglický nebo Německý jazyk, Základy komunikace, Sociální komunikace a Aplikovaná výpočetní technika apod. Odborná praxe probíhá náslechově prostřednictvím exkurzů v předmětu Orientace v sociální síti. Na konci 1. ročníku se koná 3 týdenní souvislá praxe.

Ve druhém a třetím ročníku je část předmětů povinných, část výběrových. Povinnými předměty jsou např. Zážitková pedagogika, Teorie výchovy, Didaktika, Psychiatrie, Právo, apod. Mezi výběrové předměty patří např. Metody práce s vybranými skupinami klientů (osoby závislé na návykových látkách, senioři, handicapovaní, nezaměstnaní, osoby stojící na okraji společnosti, etnické skupiny, pachatelé trestných činů apod.), Základy psychoterapie, Krizová intervence a Psychosociální výcvik, ale i nové předměty jako Management sociálních služeb, Projektový management, Personální řízení, Základy podnikání, Finanční a právní gramotnost apod. Studenti vystřídají 4 různá pracoviště. Souvislá praxe v rozsahu 3 týdnů se koná na konci 2. ročníku.

Odborná praxe

Studium ve Vyšší odborné škole sociálně právní je rozloženo na teoretickou přípravu studenta a jeho praktickou průpravu zaměřenou na činnost sociálního pedagoga v odborných zařízeních, s nimiž má škola navázanou profesní spolupráci. Cílem odborné praxe je připravit studenta v souladu s profilem absolventa na jeho budoucí povolání.

Forma praxe

  • Forma exkurzí v průběhu školního roku
  • Souvislá praxe v odborných zařízeních

Organizace praxe

Student má možnost v průběhu studia, realizovat odbornou praxi nejméně ve čtyřech různých typech odborných zařízení, s cílem získat co nejširší přehled o konkrétní náplni práce sociálního pracovníka v daném typu zařízení. Nabídka odborných praxí pro určitý ročník konvenuje s teoretickou připraveností.

Organizace odborné praxe dle jednotlivých ročníků

První ročník

V 1. ročníku je realizována souvislá odborná praxe, a to následující formou:

  • 90 hodin v letním období daného školního roku

Druhý ročník

Ve 2. ročníku je realizována souvislá odborná praxe, a to následující formou:

  • 90 hodin v letním období daného školního roku

Třetí ročník

Ve 3. ročníku je realizována souvislá odborná praxe, a to následující formou:

  • exkurzí v zimním období daného školního roku

Absolutorium

Tříleté studium je zakončeno absolutoriem. Jedná se o odbornou zkoušku, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů (Sociální pedagogika, Právo a Sociální patologie), zkoušky z cizího jazyka, absolventské práce a její obhajoby. Po úspěšném vykonání absolutoria mají absolventi školy právo používat označení „diplomovaný specialista“ (DiS.).

Školné

Podle vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno školné na 1 500 Kč za studijní období, tj. 3 000 Kč za školní rok.

Přijímací řízení