Sociální pedagogika – denní forma

Tříleté vyšší odborné studium nově akreditovaného vzdělávacího programu 75-32-N/06 Sociální pedagogika. Po jeho absolvování získají studenti označení „diplomovaný specialista“ (DiS.).

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní v širokém spektru institucí a organizací, které nabízejí sociální služby, ve školství, v probační a mediační službě, (s ohledem na aktuální legislativní vymezení), jako je činnost:

» sociálního pracovníka
» referenta státní správy
» pedagoga volného času
» asistenta pedagoga
» personalisty

Studium

Vyšší odborné studium je koncipováno v souladu s aktuálními požadavky na výše popsané profesní uplatnění. Důraz je kladen na získání praktických dovedností.

Předměty

Profilovými předměty jsou Sociální pedagogika, Sociální patologie a Právo. Důležitou součástí celého studia je odborná praxe v různých sociálních institucích a organizacích.

První ročník studia je zaměřen více teoreticky. Vyučují se např. předměty: Filozofie a etika v pomáhajících profesích, Sociologie, Psychologie, Pedagogika, Speciální pedagogika, Sociální pedagogika, Sociální patologie, Právo, Základy sociální práce, Sociální a hospodářská politika, Zdravotní nauky, Anglický nebo Německý jazyk, Základy komunikace, Sociální komunikace a Aplikovaná výpočetní technika apod.

Odborná praxe v 1. ročníku:

  • probíhá náslechově prostřednictvím exkurzí v předmětu Orientace v sociální síti.
  • na konci 1. ročníku se koná 3 týdenní souvislá praxe.

Ve druhém a třetím ročníku je část předmětů povinných, část výběrových. Povinnými předměty jsou např. Zážitková pedagogika, Teorie výchovy, Didaktika, Psychiatrie, Právo, apod. Mezi výběrové předměty patří např. Metody práce s vybranými skupinami klientů (osoby závislé na návykových látkách, senioři, handicapovaní, nezaměstnaní, osoby stojící na okraji společnosti, etnické skupiny, pachatelé trestných činů apod.), Základy psychoterapie, Krizová intervence a Psychosociální výcvik, ale i nové předměty jako Management sociálních služeb, Projektový management, Personální řízení, Základy podnikání, Finanční a právní gramotnost apod.

Praxe ve 2. a 3. ročníku:

  • Odborná praxe se koná jako průběžná (2 dny v týdnu) v každém období a studenti ji realizují ve 4 různých zařízeních.
  • Souvislá praxe v rozsahu 3 týdnů se koná na konci 2. ročníku.

Absolutorium

Tříleté studium je zakončeno absolutoriem. Jedná se o odbornou zkoušku, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů (Sociální pedagogika, Právo a Sociální patologie), zkoušky z cizího jazyka, absolventské práce (v rozsahu cca 40 stran) a její obhajoby. Po úspěšném vykonání absolutoria mají absolventi školy právo používat označení „diplomovaný specialista“ (DiS.).

Školné

Podle vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno školné na 1 500 Kč za studijní období, tj. 3 000 Kč za školní rok.

Ubytování

Ubytování pro studentky naší školy je možné v KDM u sv. Ludmily, Francouzská 1/585, 120 00 Praha 2.
Tel. +420 281865584 | +420 602878333.
Cena za ubytování 1400,-Kč/měsíc. Možnost celodenního stravování. Studentky mohou být ubytované i o víkendech.

Přijímací řízení