Manuál pro 3. ročníky

Potvrzení o studiu je možné vydat nejdříve po zápisu do vyššího ročníku (tedy v září, kdy se svým podpisem do zápisové listiny stáváte studentem 3. ročníku) a současně po úhradě školného za zimní období.

Do září není možné vám potvrzení na další školní rok vydat.

Školné za zimní období ve výši 1.500 Kč je třeba uhradit do 15. října.
Školné za letní období ve výši 1.500 Kč je nutné uhradit do 15. února.

První týden v září se budete seznamovat se vším, co je ke studiu ve třetím ročníku třeba – budete seznámeni s organizací studia a vším, co je pro vaše studium důležité.

Své dotazy můžete i směrovat na studentského konzultanta, tím je aktuálně Bc. Petra Kolínská.

Upozornění – i ve škole platí pravidlo „neznalost neomlouvá“, proto jsou pro vás veřejně dostupné všechny dokumenty a kontakty potřebné ke studiu.

Informace jsou pro vás dostupné buď na webu školy, dále na Google Disk a samozřejmě budete průběžné informace dostávat na váš školní e-mail.

Důležitým informátorem je v první řadě vedoucí studijní skupiny a studentský konzultant. Pokud tedy čemukoliv nerozumíte, nebo si nejste jisti, jak postupovat, obracíte se právě na ně. Důležité je komunikovat, aby vám nevznikly zbytečné potíže.

Samozřejmě mnoho informací získáváte od ostatních studentů školy – pokud dochází k jakémukoli šumu či nejistotě, obracejte se prosím na studentského konzultanta.

Pokud se jedná o výuku, využívejte konzultačních hodin pedagogů – všichni je mají, tak proč je nevyužít.

Pokud máte nějaké potíže s odbornou praxí nebo v předmětu Orientace v sociální síti (OSS), obracíte se primárně na učitele daného předmětu (průběžná i souvislá praxe a OSS spadá pod stejného učitele).

Pokud máte potíže, které nemůže učitel vyřešit, můžete se obracet na PhDr. Markétu Zimovou a PhDr. Věru Veselou – obor Sociální práce, nebo na Mgr. Lenku Lesařovou – obor Sociální pedagogika.

V téměř jakémkoli případě můžete kontaktovat i studentské zástupce ve školské radě, ti komunikují s vedením školy a studijním konzultantem a můžete za nimi přicházet i s nápady na různé neformální akce. Aktuální zástupce naleznete ZDE.

Pokud chcete řešit osobně cokoli např. se studijním oddělením, na sekretariátu nebo s vedením školy, je třeba dodržovat stanovené úřední hodiny (jsou vždy na dveřích kanceláří), nebo si schůzku předem domluvit. Zaměstnanci školy řeší různé administrativní, organizační či provozní záležitosti, které vyžadují čas a soustředění, proto je pro ně opravdu důležité, abyste úřední hodiny dodržovali.

E-mail na všechny zaměstnance a studenty je vždy ve formátu jmeno.prijmeni@vossp.cz

S kým a za jakých situací máte jako studenti povinnost komunikovat, naleznete ve Školním řádu.

O snížení školného z prospěchových důvodů můžete žádat od 1. do 15. září přes formulář na Google Disk, který odevzdáte na studijním oddělení. Více informací je ve Školním řádu.

O snížení můžete žádat, pokud jste ve 2. ročníku z žádného předmětu nebyli hodnoceni „dobře“ a průměr hodnocení je nižší než 1,50 (počítá se zvlášť za zimní a letní období).

Pokud vám žádost bude uznána, snížení školného vám platí pro celý třetí ročník.

V průběhu zimního období dostanete informace, jak postupovat pro získání prodlužující „přelepky“. Pokud ISIC/ALIVE kartu ještě nemáte, nebo potřebujete vystavit duplikát, obracíte se na pokladnu školy.

Pokud jakékoli heslo zapomenete, nebo vyskytnou s přihlášením jakékoli potíže, obracíte se na IT správu školy. Aktuálně je to Ing. Antonín Dvořák.

Wifi je přístupná všem studentům a zaměstnancům školy, připojíte se k ní přes „vossp_wifi“ s heslem Vossp2019

V 1. patře budovy A je studentský klub, je však občas využíván Profesním institutem k výuce (v daných dnech je proto pro studenty nepřístupný), ale aktuálně pro vás připravujeme prostory v brzy hotové budově B. O možnosti nový klub využívat budete včas informováni.

Povinně volitelné předměty si budete volit začátkem zimního/letního období až k tomu budete vyzváni pověřeným pracovníkem.

Na Google Disku naleznete anotace jednotlivých předmětů, abyste se mohli s jejich obsahem seznámit ještě před zápisem.

Upozornění – každý předmět můžete absolvovat pouze jednou.

Na lednové zkoušky se zapisujete v Edookit přibližně v druhé polovině listopadu – konkrétní termín vám s předstihem sdělí e-mailem pověřený pracovník (vedoucí studijní skupiny, studentský konzultant, studijní referent…). Několik dní před přihlašováním uvidíte v systému vypsané termíny, na které bude možné se po spuštění přihlašování zapsat.

Na květnové zkoušky se zapisujete stejně, zápis bude možný přibližně v polovině dubna.

Vždy se prosím podívejte do harmonogramu školního roku/zkouškového období, do kdy je možné konat řádné a opravné termíny zkoušek. Pokud byste zjistili, že zkoušky splnit do daného termínu nestihnete (např. nemoc, komisionální zkouška atp.), je třeba vyplnit žádost o prodloužení zkouškového období a předat ji studijnímu oddělení.

Do kdy žádost předat je vždy uvedeno v harmonogramu zkouškového období zaslaného pověřeným zaměstnancem.

Požádat o uznání předmětů můžete nejpozději do 15. září a 15. února prostřednictvím formuláře na Google Disku. Za jakých podmínek je možné uznat předmět a jak postupovat naleznete ve Školním řádu.

Případně Vám pomůže vyučující konkrétního předmětu, nebo studentský konzultant.

Elektronickou verzi nahráváte do příslušných systémů v průběhu února – konkrétní termíny bude vědět váš vedoucí práce, nebo je naleznete v harmonogramu školního roku a současně na Google disk v Metodice pro AP.

Svázanou absolventskou práci odevzdáváte nejpozději společně s přihláškou k absolutoriu, tedy do 31. března (pokud není stanoveno jinak).

Pokud budete konat absolutorium v září, elektronická verze se nahrává v průběhu května a tištěná verze se odevzdává začátkem června.

Upozornění – obě verze můžete odevzdat až po schválení vedoucím práce, po schválení už nesmíte práci nijak upravovat.

Přihláškou stvrzujete zájem o vykonání absolventské zkoušky a je to důležitý formulář.

Pokud chcete jít k červnovému absolutoriu, musíte přihlášku odevzdat na studijní oddělení nejpozději 31. března. Přihlášku najdete na Google Disku.

Pokud půjdete k závěrečným zkouškám v září, odevzdáváte přihlášku do 30. června.

Týden, ve kterém vaše skupina bude konat závěrečné zkoušky, se dozvíte v harmonogramu školního roku. Detailní harmonogramy absolventských zkoušek jsou zveřejněny přibližně 14 dní před absolutoriem (platí pro červnový i podzimní termín).

Slavnostní předávání diplomů se koná vždy koncem června, zpravidla v posledním týdnu. Konkrétní den i čas se dozvíte z pozvánky, kterou obdržíte v den vašeho absolutoria, pokud uspějete.

Studentem školy jste do dne úspěšného vykonání absolutoria. Pokud jste u červnového absolutoria nebyli úspěšní, nebo máte termín absolutoria až v září, jste studentem školy do 30. června.

Nicméně, pro stát jste studentem do 31. srpna – do této doby můžete čerpat studentské slevy a úlevy.

Studium můžete přerušit až na dva roky. Žádost o přerušení studia naleznete na Google Disk a předáváte jej studijnímu oddělení. Více informací je ve Školním řádu.

Upozornění – po dobu přerušení studia nejste studentem Jahodovky.

Než se rozhodnete studium plně ukončit, doporučujeme promluvit si o důvodech s vedoucím vaší studijní skupiny nebo studentským konzultantem. Zpravidla se vždy najde lepší řešení než ukončení studia.

Studium můžete ukončit prostřednictvím formuláře na Google Disk, který vyplněný předáváte studijnímu oddělení. Více informací je ve Školním řádu.

Tým Jahodovky