Sociální práce – denní forma

Tříleté vyšší odborné studium akreditovaného vzdělávacího programu 75-32-N/01 Sociální práce. Po jeho absolvování získají studenti označení „diplomovaný specialista“ (DiS.).

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní v širokém spektru institucí a organizací, které nabízejí sociální služby – např. v oblasti péče o rodiny a děti, péče o seniory, v sociální práci s osobami s postižením, v diagnostických a výchovných ústavech, krizových centrech, poradnách, na specializovaných pracovištích zabývajících se závislostmi, na sociálních odborech městských úřadů, na sociálních odděleních zdravotnických zařízení, apod.

Příklady pracovních pozic:

 • odborný asistent v sociálních službách
 • odborný a samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách
 • odborný sociální pracovník
 • odborný kontaktní pracovník
 • poradce v sociálních službách
 • odborný či samostatný resocializační pracovník
 • koordinátor pečovatelské služby

Podle dosavadních zkušeností našich absolventů jsou možnosti uplatnění velmi dobré.

Studium

Vyšší odborné studium je koncipováno v souladu s novými požadavky na profesi sociálního pracovníka a ve spolupráci se zahraničními školami obdobného typu. Důraz je kladen na získání praktických dovedností potřebných pro profesionální sociální práci.

Profilové předměty

 • Sociální politika
 • Metody sociální práce
 • Právo

Důležitou součástí celého studia je odborná praxe v různých sociálních institucích a organizacích.

První ročník studia je zaměřen více teoreticky. Vyučují se předměty:

soc. práce předměty 1. ročník DF.png

Odborná praxe v 1. ročníku:

Ve druhém a třetím ročníku je část předmětů povinných, část výběrových.

soc. práce předměty 2. ročník DF.png

Skupiny klientů pro metody práce: (osoby závislé na návykových látkách, senioři, handicapovaní, nezaměstnaní, osoby stojící na okraji společnosti, etnické skupiny, pachatelé trestných činů apod.)

 • Praxe ve 2. a 3. ročníku:
  • Odborná praxe se koná jako průběžná (2 dny v týdnu) v každém období a studenti ji realizují ve 4 různých zařízeních.
  • Souvislá praxe v rozsahu 3 týdnů se koná na konci 2. ročníku.

Absolutorium

Tříleté studium je zakončeno absolutoriem. Jedná se o odbornou zkoušku, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů (Teorie a metody sociální práce, Právo, Sociální politika), zkoušky z cizího jazyka, absolventské práce (v rozsahu cca 40 – 60 stran) a její obhajoby. Po úspěšném vykonání absolutoria mají absolventi školy právo používat označení „diplomovaný specialista“ (DiS.).

Školné

Podle vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno školné na 1 500 Kč za studijní období, tj. 3 000 Kč za školní rok.

Ubytování

Ubytování pro studentky naší školy je možné v KDM u sv. Ludmily, Francouzská 1/585, 120 00 Praha 2.
Tel. +420 281865584 | +420 602878333.

Přijímací řízení